BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-33

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България 5, За: инж. Асен Хаджиев - заместник-кмет на община Крумовград, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 2004, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/46-sabirane-na-oferti-sas-obyavi/1403-24-03-20-1.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

261047.3 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на СМР за обект: “Рехабилитация на улици гр. Крумовград – III етап“, подобект: „Рехабилитация на улица „Васил Левски“ гр. Крумовград““.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

08/04/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изпълнение на СМР за обект: „Рехабилитация на улици гр. Крумовград – III етап“, подобект: „Рехабилитация на улица „Васил Левски“ гр. Крумовград““. За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, е описана и рамкирана в инвестиционния проект, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект. Критерий за възлагане на поръчката Възлагането на обществената поръчка ще се извърши въз основа на „Икономически най-изгодна оферта“, определена въз основа на критерия за възлагане „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена без ДДС за изпълнение на поръчката. Посочената цена се закръгля до втория знак след десетичната запетая. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 09.04.2020 год. от 09:00 часа в залата на Община Крумовград, находяща се на адрес: гр. Крумовград, пл. „България” № 5, ет. 1. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/03/2020  (дд/мм/гггг)