Версия за печат

BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617654

BG34, Югоизточно държавно предприятие, ул. Орешак 15А, За: инж. Пейчо Иванов Върбанов, България 8800, Сливен, Тел.: 044 622921, E-mail: uidp@uidp-sliven.com, Факс: 044 622077

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/4124.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

48000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на софтуер RZWIN „Работна заплата, хонорари и човешки ресурси”, за нуждите на ЮИДП - Сливен – централно управление и тридесет и две териториални поделения”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72266000, 72267000

Описание:

Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти
Услуги по поддържане и ремонт на софтуер


Срок за получаване на офертите

03/04/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Прогнозната стойност на поръчката е определена по реда на чл.21, ал.8, т.1 от ЗОП поради регулярност на обществената поръчка. Дата и час на отваряне на офертите: 06.04.2020г. от 10:00 ч. При отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците. Място на отваряне на офертите: административна сграда на предприятието на адрес: гр. Сливен, ул.“Орешак“№ 15А, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/03/2020  (дд/мм/гггг)