Версия за печат

BG-гр.Ловеч

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИД-2050-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 110549443

BG315, ВИК АД, гр.Ловеч, гр.Ловеч , ул.Райна Княгиня №1А, За: Марина Бороджиева, България 5500, гр.Ловеч, Тел.: 068 651142, E-mail: m.borodjieva@wss-lovech.bg, Факс: 068 651113

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.wss-lovech.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://wss-lovech.bg:8888/procurement.aspx?ProviderID=2660eff7-478a-441d-904f-9ec4420d7980&Guid=7a52074f-c72b-4a28-9a0e-3f8d87211f4c.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

51030 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, - гр. Ловеч” Кратко описание:1.В предмета на поръчката се включва доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ наричан основен продукт за обезводняване на уплътнена излишна утайка за нуждите на ПСОВ към “В И К” АД, - гр. Ловеч. 2.Поради периодична промяна на състава на утайките и условията за обезводняване, продиктувани от климатичните промени през годината, всеки участник следва да предложи задължително освен основния продукт още два типа флокулант, които трябва да отговарят на техническите характеристики, посочени в Техническата спецификация. Флокулантите по т.2. ще се ползват при следните случаи: - при промяна състава на утайките, която води до влошаване работата на основния продукт, при което съдържанието на сухо вещество в изходящия КЕК пада под 20%, установено от Възложителя чрез лабораторни анализи на поне три последователни проби, направени в различни дни, в рамките на една седмица; - при климатични промени, които водят до влошаване работата на основния продукт, при което съдържанието на сухо вещество в изходящия КЕК пада под 20%, установено от Възложителя чрез лабораторни анализи на поне три последователни проби, направени в различни дни, в рамките на една седмица. За възникналите обстоятелства възложителят уведомява писмено изпълнителя. При необходимост, дължащата се на възникване, на който и да е от горепосочените случаи, по време на изпълнение на договора възложителя изисква от изпълнителя доставянето на мостри от флокулантите по т. 2. и в резултат от извършени изпитвания избира един от тях за обезводняване на утайката при ПСОВ. Прогнозно количество – за срока на изпълнение на договора - 8 100 кг. Прогнозното количество на продукта/тите има ориентировъчен характер и не обвързва Възложителя. Възложителят периодично с предварителни писмени заявки ще заявява за доставка продукта по количество и тип съобразно своите нужди, за срока на договора. Срокът на договора във връзка с изпълнение на обществената поръчка е както следва: 12 месеца, считано от: - 09.11.2020 г., или - от датата на сключване на договора (в зависимост от хода на процедурата в случай, че договора се сключи след 09.11.2020 г.);

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24962000

Описание:

Химически продукти, използвани за обработка на вода


Срок за получаване на офертите

21/04/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 22.04.2020г. Час: (чч:мм) 10:00 ч. Място на отваряне на офертите: Административната сграда на „ВИК“ АД, гр. Ловеч на адрес: гр. Ловеч, ул. “Райна Княгиня“ №1 А. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/03/2020  (дд/мм/гггг)