Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-33

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201572

BG421, Районна здравноосигурителна каса - Пловдив, ул. Христо Чернопеев № 14, За: Галя Ковачка, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 32603014, E-mail: plovdiv@nhif.bg, Факс: 0359 32603013

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/2156.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

2833.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване текущи строително-монтажни работи и монтаж на парапет в сградата на РЗОК-Пловдив“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45341000, 45410000, 45442180

Описание:

Монтажни работи на предпазни парапети
Работи по полагане на мазилка
Работи по пребоядисване


Срок за получаване на офертите

06/04/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Офертите се получават по реда на т. 1.9. от Раздел IV от настоящите технически изисквания и указания за офериране в срока, посочен в обявата за събиране на оферти. 2. Получаването, отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ППЗОП и вътрешните правила на възложителя, от назначена от възложителя комисия - съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка. 3. Критерий за оценка на офертите и класиране на участниците На оценяване подлежат офертите само на участниците, които отговарят на изискванията и условията в документацията на поръчката. Оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя няма да бъде оценявана, а участникът представил такава оферта няма да бъде класиран и ще бъде предложен за отстраняване. За всяка оферта, която отговаря на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, назначената комисия извършва оценка и класира участниците въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерия „най- ниска цена”. Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът с най-ниска предложена цена, а на последно участникът, предложил най-висока цена. Ако има участници с еднаква най-ниска цена, комисията процедира съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП. .

Дата на изпращане на настоящата информация

23/03/2020  (дд/мм/гггг)