Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОСИ-03-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: инж. Янка Здравкова; инж.Боян Казанджиев, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/613-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обществената поръчка се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия - средно напрежение, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси за 1 обект на средно напрежение. При изпълнение на поръчката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителя да заплаща такса за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на възложителя. Пълният обхват на дейността е съгласно Техническите спецификации, неразделна част от документацията. Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия – средно напрежение за срока на договора /12 м./ е 270 МВтч .При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

18/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, на 19.05.2020 г. от 10:30 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/03/2020  (дд/мм/гггг)