BG-Нова Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-31

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540218

BG342, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВА ЗАГОРА, ул. Петко Енев 73, За: инж. Ганчо Иванов Петров, България 8900, Нова Загора, Тел.: 0887 320718, E-mail: dgsnovazagora@uidp-sliven.com, Факс: 0457 63631

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.uidp-sliven.com/procedures/4107.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа" за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение "Държавно горско стопанство Нова Загора"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

35111000

Описание:

Противопожарно оборудване


Срок за получаване на офертите

30/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на комисия определена със заповед на Директора в административната сграда на ТП "ДГС Нова Загора" на адрес гр. Нова Загора, ул. "Петко Енев" 73, на 31.03.2020 г. от 10:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/03/2020  (дд/мм/гггг)