Версия за печат

BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-27

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България 5, За: инж. Асен Хаджиев - заместник-кмет на община Крумовград, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 2004, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/46-sabirane-na-oferti-sas-obyavi/1392-17-03-20.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

64373.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осъществяване на строителен надзор на следните обекти: ОП № 1 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П.Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград““; ОП № 2 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Преустройство на съществуващи санитарни помещения в обществена пералня в сграда на КСУ - Крумовград, находяща се в УПИ-I, кв. 32 по ПУП на гр. Крумовград““; ОП № 3 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на ул. „Отец Паисий“ от о.т.141-415-414 до о.т.413 гр. Крумовград““; ОП № 4 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на ул. „Изгрев“ от о.т.141-140 до о.т.139 гр. Крумовград““; ОП № 5 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Асфалтиране на улици в м. Рудници, с. Горна Кула “; ОП № 6 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на път KRZ 3251/III-509 Кандилка-Крумовград/-Овчари-/III-509 Кандилка-Крумовград/ от км2+420.00 до км4+238.25 - втори етап““; ОП № 7- „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Изграждане на сграда кметство с. Пелин, находящ се в УПИ I, кв. 4 по плана на с. Пелин““ ОП № 8 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Водоснабдяване Чал - Багрилци“ ОП № 9 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Укрепване на подпорна стена на път за м. Копривник с. Скалак““

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


Срок за получаване на офертите

30/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кратко описание: В обхвата на поръчката е предвидено да бъде предоставена услуга по осъществяване на строителен надзор на следните обекти: ОП № 1 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П.Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград““; ОП № 2 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Преустройство на съществуващи санитарни помещения в обществена пералня в сграда на КСУ - Крумовград, находяща се в УПИ-I, кв. 32 по ПУП на гр. Крумовград““; ОП № 3 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на ул. „Отец Паисий“ от о.т.141-415-414 до о.т.413 гр. Крумовград““; ОП № 4 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на ул. „Изгрев“ от о.т.141-140 до о.т.139 гр. Крумовград““; ОП № 5 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Асфалтиране на улици в м. Рудници, с. Горна Кула “; ОП № 6 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на път KRZ 3251/III-509 Кандилка-Крумовград/-Овчари-/III-509 Кандилка-Крумовград/ от км2+420.00 до км4+238.25 - втори етап““; ОП № 7- „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Изграждане на сграда кметство с. Пелин, находящ се в УПИ I, кв. 4 по плана на с. Пелин““ ОП № 8 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Водоснабдяване Чал - Багрилци“ ОП № 9 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Укрепване на подпорна стена на път за м. Копривник с. Скалак““ КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА Икономически най-изгодната оферта в настоящата обществена поръчка за всяка обособена позиция поотделно се определя въз основа на критерия, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП - „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 31.03.2020 год. от 09:00 часа в залата на Община Крумовград, находяща се на адрес: гр. Крумовград, пл. „България” № 5, ет. 1. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/03/2020  (дд/мм/гггг)