BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

И-91

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131275351

BG411, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ, кв.Кремиковци, За: Александър Шопов, България 1849, София, Тел.: 02 9947038, E-mail: chrdri@chrdri.net, Факс: 02 9947023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://chrdri.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.chrdri.net/op.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Административно и хигиенно обслужване на общежития на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98341000

Описание:

Услуги, свързани с настаняване в сгради


Срок за получаване на офертите

27/03/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

При отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват надлежно упълномощени представители на участниците или техните законни представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/03/2020  (дд/мм/гггг)