BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2758

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010029

BG411, Главна дирекция Изпълнение на наказанията, бул. Ген. Николай Г. Столетов № 21, За: Венелин Великов, Симона Боянова, България 1309, София, Тел.: 02 8139111; 02 8139122, E-mail: lop@gdin.bg, Факс: 02 8139107

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://justice.government.bg/home/index/a29b3d80-11a0-44c7-909c-9e3328169925.

Адрес на профила на купувача (URL): https://justice.government.bg/home/index/8a616294-ef33-411a-9759-05ee1e740137.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999.99 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на мобилни телефонни услуги“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64212000, 64212700

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги
UMTS услуги – (универсална мобилна телекомуникационна система UМTS)


Срок за получаване на офертите

27/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Услугите ще се ползват в служебна група от служители на ГДИН с първоначален брой 567 абоната в групата, за период от 12 (дванадесет) месеца. Възлагането на поръчката се повтаря периодично съобразно изтичането на срока на съответния й действащ договор и актуализирани изисквания на възложителя към изпълнителите. Договорът включва опция за увеличаване на броя на абонатите в служебната група с максимум 33 броя или до достигане на общ брой не повече от 600 абонати, в срока на действие на договора, при спазване на всички изисквания от Техническите спецификации на Възложителя по съответните за тях цени съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя. В случай, че в края на периода на 12-те месеца абонаментно обслужване сумата по договора е под прогнозната стойност, договорът се подновява в обем съответен на броя абонати в последния месец на периода на абонаментното обслужване, до достигане на сумата. Общата стойност по договора, включително опцията за увеличаване на абонатите и неговото подновяване, не може да надвиши прогнозната стойност на поръчката. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерий за възлагане: "оптимално съотношение качество/цена", което се оценява въз основа на цена и качествени показатели съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата от приложената към обявата документация за обществената поръчка. Няма да се разглеждат и оценяват оферти, които не са изготвени в съответствие с всички изисквания от обявата и документацията. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП офертите на участниците ще бъдат отворени на открито публично заседание, на което могат да присъстват представители на участниците. Заседанието ще се проведе на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на офертите от 11:00 часа, в административната сграда на ГД "Изпълнение на наказанията", гр. София, бул. "Ген. Николай Г. Столетов" № 21.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/03/2020  (дд/мм/гггг)