Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540294

BG343, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА, ул. Васил Карагьозов № 11, За: Галина Мартинова, България 8600, Ямбол, Тел.: 00359 46662670, E-mail: dgstundzha@uidp-sliven.com, Факс: 00359 46662675

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://dgstundzha.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dgstundzha.uidp-sliven.com/procedures/4079.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство – Тунджа“- Ямбол”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79822100

Описание:

Услуги по изработване на печатни форми


Срок за получаване на офертите

02/04/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка е запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като включените в нея стоки попадат в Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Дата и час на отваряне на офертите: на 03.04.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС - Тунджа“- Ямбол с адрес: гр. Ямбол, ул. „Васил Карагьозов“ №11 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/03/2020  (дд/мм/гггг)