Версия за печат

BG-с. Стара река

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540065

BG342, Държавно горско стопанство - Стара река ТП на Югоизточно Държавно Предприятие ДП, с. Стара река, ул. Съби Димитров № 1, обл. Сливен, общ. Сливен, За: Марина Панева, България 8841, с. Стара река, Тел.: 0883 330440, E-mail: dl_starareka@abv.bg, Факс: 04552 2163

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/4080.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Стара река” за срок от 12 месеца по обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Стара река” за срок от 12 месеца Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Стара река” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39830000

Описание:

Почистващи продукти


Срок за получаване на офертите

27/03/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час за отваряне на ценовите оферти: 30.03.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП "ДГС Стара река" на адрес: с. Стара река, ул. Съби Димитров № 1. Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на глава девета от ППЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/03/2020  (дд/мм/гггг)