BG-с.Борима

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

223-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760016

BG315, Северозападно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима, ул.Девети септември № 14, За: инж.Марин Багаров, България 5672, с.Борима, Тел.: 0670 62298, E-mail: dgsborima@abv.bg, Факс: 0670 62298

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200316XJvh12402835.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на пелети за нуждите на ДГС Борима

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09111400

Описание:

Горива на базата на дърва


Срок за получаване на офертите

27/03/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно одобрената и публикувана документация

Дата на изпращане на настоящата информация

16/03/2020  (дд/мм/гггг)