Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1317

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009094

BG321, Национален военен университет Васил Левски, бул. България № 76, За: ст. лейт. Тодор Русев Йорданов; Марияна Станчева Нешева, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 618851, E-mail: pur@nvu.bg, Факс: 062 618899

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nvu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nvu.bg/node/2417.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на строителни материали за нуждите на НВУ "Васил Левски" - гр.Велико Търново и гр. Шумен

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44100000

Описание:

Строителни материали и свързани с тях изделия


Срок за получаване на офертите

30/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се подава в регистратурата за некласифицирана информация запечатана в непрозрачна опаковка, в рамките на определения в обявата краен срок, като върху нея се изписва: НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, бул. „България” № 76. за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка строителни материали за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и гр. Шумен”, с посочване на наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на преносителя се издава документ. Срок на валидност на офертите - 90 /деветдесет/ календарни дни от датата определена за краен срок за получаване на оферти. Дата и час на отваряне на офертите - 31.03.2020 г., 10,00 ч., НВУ "В. Левски", бул. "България" № 76, Дом на културата, ет. 2

Дата на изпращане на настоящата информация

16/03/2020  (дд/мм/гггг)