Версия за печат

BG-Кубрат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050052

BG324, Териториално поделение Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово, ул.Осми март № 3, За: Павлина Димитрова, България 7300, Кубрат, Тел.: 0885 222540, E-mail: seslav@scdp.bg, Факс: 0848 75186

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.scdp.bg/procedures/16193.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ Доставка на прогнозни количества боя и спрей, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр.Кубрат при ДП „ СЦДП” гр. Габрово за 2020година“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44810000

Описание:

Бои


Срок за получаване на офертите

23/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълен достъп по електронен път до документацията - на интернет адрес:https://www.scdp.bg/procedures/ Постъпилите оферти да се отворят на 24.03.2020 г. от 10,00 часа в административната сграда на териториалното поделение.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/03/2020  (дд/мм/гггг)