Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131426401

BG411, Център за оценяване в предучилищното и училищното образование, Бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5, ет. 2, За: Марияна Господинова, България 1113, София, Тел.: 02 9705611, E-mail: ckoko@mon.bg, Факс: 02 8702062

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.copuo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://copuo.bg/page.php?c=27.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване провеждането на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас чрез предоставяне на право на ползване и софтуерна поддръжка на електронна платформа“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


Срок за получаване на офертите

23/03/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят предоставя пълен публичен достъп по електронен път до обявата, техническата спецификация и указанията за участие като ги публикува в профила на купувача, който е на адрес: http://copuo.bg/page.php?c=27. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 25.03.2020 г. от 11.00 ч. в сградата на ЦОПУО в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 125, етаж 2, стая 208.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/03/2020  (дд/мм/гггг)