BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

147

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул.България №32, ет.2, ст.302, За: инж.Грозденка Дюлгерова, Елка Карнобатлиева, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74370; 0379 74351, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379-74371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/blagoustroyavane-upi-xvii-za-ozelenyavane-i-detska-ploshhadka,kv.55,gr.svilengrad/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

12500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е благоустрояване на УПИ ХVII-за озеленяване и детска площадка, кв.55 в гр.Свиленград, което включва: • Земни и строителни работи посочени в Количествено стойностната сметка • Доставка и монтаж на ударопоглъщаща настилка – цветна с дебелина 2 см с размери 40/40 см с включено лепило Подробна информация се съдържа в техническата спецификация (Приложение №10), неразделна част от Документацията, публикувана в Профила на купувача . Всички количества и видове строителни дейности са посочени в Количествено стойностната сметка /Образец 8.1/към документацията на поръчката.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

23/03/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 31.03.2020г. в 9:30 часа Малката заседателна зала в ОбА Свиленград на ет.2. При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/03/2020  (дд/мм/гггг)