Версия за печат

BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

146

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул. България №32, ет. 2, ст.302, За: инж.Грозденка Дюлгерова, Гергана Тонева, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74370; 0379 74359, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379-74371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/izvrshvane-na-ddd-za-perioda-2020-%E2%80%93-2021g/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

9008.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Услугата включва следните дейности по изпълнение на обществената поръчка: 1. Извършване на дезинсекция и дезакаризация срещу комари, кърлежи и бълхи на открити зелени площи на територията на Община Свиленград, с.Капитан Андреево, с. Генералово, с.Мезек и на прилежащите към сградите открити тревни площи на три етапа и по определен график. Списък на тревните площи, подлежащи на дезинсекция и дезакаризация на територията на Община Свиленград и открити тревни площи прилежащи към сградите са подробно описани в Техническата спецификация . 2. Абонаментно извършване на дезинсекция на вътрешни помещения, дератизация на мазета и приземни етажи и крайна дезинфекция на сградите - при регистрирани заразни заболявания. Обектите, включени в абонамента за дезинфекция, дезинсекция, и дератизация са посочени в Техническата спецификация . 3. Канална дератизация / два етапа /, включваща обработка на 1800 броя шахти в гр.Свиленград. 4. Дезинсекция и дезинфекция на пясъчниците в парковете в град Свиленград, в детските градини и детската ясла и Дейност „Социални услуги”, съгласно Техническата спецификация. Подробна информация се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от Документацията, публикувана в Профила на купувача .

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90921000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация


Срок за получаване на офертите

23/03/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 01.04.2020 г. в 09:30 часа в малката заседателна зала в ОбА Свиленград на ет.2. При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/03/2020  (дд/мм/гггг)