Версия за печат

BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

145

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул.България №32, ет.2, ст.302, За: инж.Грозденка Дюлгерова, Елка Карнобатлиева, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74370; 0379 74351, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379-74371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

4166.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на покрив на Исторически музей в гр. Свиленград, като основните строителни дейности и количества са посочени в КСС (Образец №8.1). При боядисването цветовете ще бъдат уточнявани на място от Директора на учебното заведение.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 44112400, 45443000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Покрив
Работи по фасади


Срок за получаване на офертите

24/03/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 02.04. 2020 г. в 10:30 часа в малката заседателна зала в ОбА Свиленград на ет.2. При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/03/2020  (дд/мм/гггг)