Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

02/12-00-36

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201446

BG341, Национална здравноосигурителна каса чрез Районна здравноосигурителна каса - Бургас, парк Езеро, За: д-р Христо Добрев Добрев, България 8000, Бургас, Тел.: 056 806611, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 056 806613

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/2095.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

833.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Бургас"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44316000, 31681410, 44500000, 44411000

Описание:

Железария
Електрически материали
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Санитарни изделия


Срок за получаване на офертите

16/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисия ще разгледа, оцени и класира предложенията по представени оферти на 17.03.2020г. от 14:00ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/03/2020  (дд/мм/гггг)