BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-23

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България 5, За: инж. Асен Хаджиев - заместник-кмет на община Крумовград, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 2004, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/46-sabirane-na-oferti-sas-obyavi/1386-11-03-2020.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

64903.63 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Преустройство на съществуващи санитарни помещения в обществена пералня в сграда на КСУ - Крумовград, находяща се в УПИ-I, кв. 32 по ПУП на гр. Крумовград“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

24/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Преустройство на съществуващи санитарни помещения в обществена пералня в сграда на КСУ - Крумовград, находяща се в УПИ-I, кв. 32 по ПУП на гр. Крумовград“. Настоящият обект „Преустройство на съществуващи санитарни помещения в „ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ“ в сграда на КСУ-Крумовград“, находяща се в УПИ - I , кв.32 по ПУП на град Крумовград, община Крумовград, обл. Кърджали е за преустройство на съществуващи санитарни помещения от партерен етаж на съществуваща сграда - КСУ Крумовград. Сградата е изпълнена от носеща стоманобетонна конструкция с колони и греди. Покривното покритие не е обект на проекта. Съществуващите санитарни помещения са част от съществуващата сграда, с достъп от централна стълбищна клетка посредством коридор, който предоставя достъп до едно подстълбищно помещение и три самостоятелни стаи, в съседство е разположено и помещение с достъп от съществуваща столова. Всяко съществуващо преустройвано помещение има прозорци за осигуряване на естествено осветление и проветрение. В помещението, част от столовата се предвижда зазиждане на достъпа от столовата и обособяването на два броя прозорци във врати на западната фасада за достъп от улицата. За преустройството на разглежданите помещения и обособяването на обществена пералня се предвижда премахването на съществуващи преградни неносещи стени и направа на нови преградни. Предвиждат се следните новофункционални помещения: • Приемна • Зона мръсно пране, • Склад мръсно пране • Склад перилни препарати • Коридор • Стая за персонал • Санитарен възел • Хигиенен филтър • Зона чисто пране • Експедиция чисто пране 1. ЗП преустройство - 115м2 2. РЗП преустройство - 115м2 При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежите следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда. За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, е описана и рамкирана в инвестиционния проект, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект. Съгласно действащите разпоредби в предмета на поръчката е включено изработването на част ПБЗ и част ПУСО за обекта от изпълнителя. Критерий за възлагане на поръчката Възлагането на обществената поръчка ще се извърши въз основа на „Икономически най-изгодна оферта“, определена въз основа на критерия за възлагане „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена без ДДС за изпълнение на поръчката. Посочената цена се закръгля до втория знак след десетичната запетая. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 25.03.2020 год. от 09:00 часа в залата на Община Крумовград, находяща се на адрес: гр. Крумовград, пл. „България” № 5, ет. 1. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/03/2020  (дд/мм/гггг)