Версия за печат

BG-Девня

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Изх.9100-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG33, Община Девня, бул. Съединение №78, За: Кънчо Минчев, България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.devnya.bg/bg-BG/NoticeOffers/vaucheri-2020.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

36300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Девня

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

23/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/03/2020  (дд/мм/гггг)