Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОПБС-03-9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-i-pokana-do-opredeleni-litza/611-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

100000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

При изпълнение на поръчката се извършват дейности, във връзка с необходимостта от поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на гр. Габрово и на населените места разположени на територията на община Габрово. Изпълнението на обществената поръчка се състои в: - Извършване на текущи ремонти на мрежите и съоръженията на уличното осветление на територията на Община Габрово; - Осигуряване на комфорт на жизнената среда на територията на община Габрово; - Осигуряване на безопасно движение на МПС и пешеходци през тъмната част на денонощието; - Осигуряване максимална осветеност на града и населените места от община Габрово, адекватно на очакванията и потребностите на населението. Изпълнението на обществената поръчка се състои в експлоатационна поддръжка на приблизително: Осветителни тела в гр. Габрово – 6 673 бр.; Осветителни тела в селата на територията на Община Габрово са приблизително 6 000 бр.; ТП и касети в гр. Габрово – 270 бр.; Касети в селата на територията на Община Габрово – 180 бр. с централизирано GPRS управление; Кабелна и въздушна мрежа; Приблизителната брой на стълбовете в гр. Габрово собственост на Община Габрово – 3 239 бр. Обема от дейностите предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в техническата спецификация и проект на договор, неразделна част от настоящата обява.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31527200, 45000000, 45316110

Описание:

Външно осветление
Строителни и монтажни работи
Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други


Срок за получаване на офертите

20/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отваряне на офертите на 23.03.2020 г. в 10:00 часа на адрес: гр. Габрово, пл. Възраждане № 3, административна сграда - Община Габрово.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/03/2020  (дд/мм/гггг)