Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

211

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000411959

BG314, ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - III-ПЛЕВЕН - ЕООД, жилищен комплекс Сторгозия, За: д-р Калина Донкова, България 5800, Плевен, Тел.: 089 9182868, E-mail: dkc_3@outlook.com, Факс: 064 680158

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sop.bg/dkc3pleven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/dkc3pleven-464.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано от 01.09.2020 година, с изключение на консумативи и реактиви за апарат затворена система BS 200E, за които договорът влиза в сила и действие, считано от датата на подписването му и е за срок от шестнадесет месеца.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви


Срок за получаване на офертите

13/04/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/03/2020  (дд/мм/гггг)