Версия за печат

BG-с. Буйновци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050102

BG321, Северноцентрално държавно предприятие ТП ДГС Буйновци, с. Буйновци, общ. Елена, обл. В. Търново, За: инж. Елка Котова, България 5097, с. Буйновци, Тел.: 06151 6680, E-mail: buinovtsi@scdp.bg, Факс: 06151 6680

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://scdp.bg/procedures.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка чрез покупка на специализиран спрей за маркиране, за нуждите на ТП ДГС Буйновци

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44810000

Описание:

Бои


Срок за получаване на офертите

13/03/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/03/2020  (дд/мм/гггг)