Версия за печат

BG-с.Буйновци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050102

BG321, Северноцентрално държавно предприятие гр.Габрово ДП, ТП Държавно горско стопанство Буйновци, с.Буйновци,общ.Елена,обл.Велико Търново, За: Мария Садинова, България 5096, с.Буйновци, Тел.: 06151 6680, E-mail: buinovtsi@scdp.bg, Факс: 06151 6680

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.scdp.bg/procedures/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на външни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Буйновци с. Буйновци, при Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34351100

Описание:

Външни гуми за леки автомобили


Срок за получаване на офертите

13/03/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/03/2020  (дд/мм/гггг)