Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СИ-29-1836

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129003305

BG411, Военна академия Г. С. Раковски, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, За: Давид Василев, България 1504, София, Тел.: 02 9226682, E-mail: vassilev.d@mail.bg, Факс: 02 9441657

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://rndc.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://rndc.bg/profil/remonauto2020-1.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

16667 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Сервизно поддържане, обслужване и ремонт на пътните превозни средства (ППС) на Военна академия „Г. С. Раковски”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50111000

Описание:

Услуги по управление, техническо обслужване и ремонт на автомобилния парк


Срок за получаване на офертите

25/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/03/2020  (дд/мм/гггг)