Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-181

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670680

BG411, Софийски университет Св. Климент Охридски, бул. Цар Освободител №15, За: Петър Станулов, България 1504, София, Тел.: 02 9308259, E-mail: op@admin.uni-sofia.bg, Факс: 02 9460255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uni-sofia.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е доставка, инсталация и въвеждане в работен режим на 3 броя автоматични метеорологични станции по проект "Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район БалканМед (БеРТИСС) по програма Балкани-Средиземноморие с бенефициент Софийски университет Св. Климент Охридски

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38127000

Описание:

Метеорологични станции


Срок за получаване на офертите

12/03/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и място на отваряне на офертите: 13.03.2020 г от 11:00ч. в сграда Ректорат на СУ "Св. Климент Охридски", София, бул. Цар Освободител №15, Зала 1. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/03/2020  (дд/мм/гггг)