Версия за печат

BG-Ихтиман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

259

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, ул.Цар Освободител №123, За: Цветелина Хаджийска, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0884 572759, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=1090.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

133333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"СМР, Доставка и монтаж на термопомпа тип „Вода-земя“ за нуждите на ОбУ „Христо Смирненски“ с. Вакарел, община Ихтиман“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45317100

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации на помпи


Срок за получаване на офертите

23/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, поставените критерии за подбор, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Ихтиман, посочен в настоящата информация. В случай, че в първоначално определения срок са получени по-малко от 3 оферти, на основание чл. 188, ал. 2 ЗОП срокът ще бъде удължен до 17.00 ч. на 26.03.2020 г. При удължаване на срока по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, датата, мястото и часа на отваряне на офертите е 27.02.2020 г. от 10:00 часа. Място на отваряне на офертите: В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/03/2020  (дд/мм/гггг)