Версия за печат

BG-с. Самуил

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505928

BG324, Община Самуил, ул. Хаджи Димитър №2, За: Севим Рамаданова, България 7454, с. Самуил, Тел.: 084 772020, E-mail: info@samuil.eu, Факс: 084 266030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.samuil.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://samuil.bg/op-samuil/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

16543.81 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Община Самуил, общинските предприятия и общинските подразделения“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30197000

Описание:

Дребно офис оборудване


Срок за получаване на офертите

11/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
-проект „Детство без граници“ -проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил” -проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил”

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 12.03.2020г. от 10:00 в сградата на община Самуил.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/03/2020  (дд/мм/гггг)