Версия за печат

BG-Твърдица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540084

BG342, Югоизточно държавно предприятиеДП, ТП Държавно горско стопанство Твърдица, ул.Балкан 29, За: инж. Коста Ашламов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42534, E-mail: dl_tvardica@abv.bg, Факс: 0454 42255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/4023.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2025 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите , предвидени в „Наредба № 3 /1987г за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

16/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подадените от участниците оферти ще бъдат отворени на 17.03.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП ДГС Твърдица.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/03/2020  (дд/мм/гггг)