BG-Гурково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

К-778

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, община Гурково, бул. “Княз Ал. Батенберг” №3, За: Стела Славчева, България 6199, Гурково, Тел.: 0884 541222, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gurkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://gurkovo.bg/results/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

232830 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на община Гурково по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Изграждане на уличното платно на ул.”Атанас Манчев” между о.т. 66-67-87-86-85-84-83-82 в гр. Гурково, община Гурково”; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Изграждане на уличното платно и бордюри на ул.”Здравец” между о.т. 187 до о.т. 1200 и ул. ”Равнец” между о. т. 236 – 238 в гр. Гурково, общ. Гурково ”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища


Срок за получаване на офертите

16/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си по Обособена позиция №1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Изграждане на уличното платно на ул.”Атанас Манчев” между о.т. 66-67-87-86-85-84-83-82 в гр. Гурково, община Гурково” и по Обособена позиция №2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Изграждане на уличното платно и бордюри на ул.”Здравец” между о.т. 187 до о.т. 1200 и ул. ”Равнец” между о. т. 236 – 238 в гр. Гурково, общ. Гурково ”: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2. Административни сведения/Образец №2/; 3. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 4.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 5.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/; 7. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №7/; 8. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/. 9.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №12/; 10.Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/; 11. Декларация за съответствие с критериите за подбор /Образец №10/; 12. Техническо предложение /Образец №9/; 13.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд /Образец №13/; 14. Ценово предложение/ Образец № 11/. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, критериите за подбор по всяка от обособените позиции, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Гурково, посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/03/2020  (дд/мм/гггг)