Версия за печат

BG-Кубрат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОСОП-04-03-27

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505846

BG324, Община Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1, За: С. Любенова - ст. експерт „Управление на проекти и обществени поръчки”, България 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_zop2016_075.php.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

52500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат. Доставката и монтажа по настоящата обществена поръчка са описани подробно в „Техническа спецификация“, част от документацията по настоящата обществена поръчка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39112000

Описание:

Столове


Срок за получаване на офертите

17/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“ във връзка със сключен Административен договор № BG06RDNP001-19.030-0008-C01/2019 от 16.10.2019 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 18.03.2020 г., 13:30 ч. , в сградата на Общинска администрация – Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1, Заседателна зала, етаж 2. При отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия записани в проекта на договор.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/03/2020  (дд/мм/гггг)