BG-Трън

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-05-95

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386790

BG414, Община Трън, пл. „Владо Тричков” №: 1, За: инж. Евгения Такова, България 2460, Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 0777 87315

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://tran.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://tran.bg/site/page.php?27.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

15317 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект Инженеринг проектиране и строителство на обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път IV клас 63062-PER2155, от км 2+850 до км 2+970, гр. Трън - с. Банкя, общ. Трън.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


Срок за получаване на офертите

16/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 17.03.2020 г. от 09:00 часа в сградата на община Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация на Община Трън. Възложителя предоставя безплатен, пълен електронен достъп до обявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея информация, образци и проект на договор в профила на купувача на адрес: http://tran.bg/site/page.php?27.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/03/2020  (дд/мм/гггг)