Версия за печат

BG-гр.Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050155

BG321, Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово Териториално поделение ДГС Свищов, ул.Нове №18, За: Петя Вълкова, България 5250, гр.Свищов, Тел.: 0885 043335, E-mail: svishtov@scdp.bg, Факс: 0631 60219

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.scdp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.scdp.bg/procedures.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

доставка на гуми за служебни МПС собственост на „СЦДП” ДП – гр. Габрово, стопанисвани от ТП „ДГС Свищов” – гр. Свищов

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34351100

Описание:

Външни гуми за леки автомобили


Срок за получаване на офертите

16/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Доставка на 24 бр. гуми за служебни МПС собственост на „СЦДП” ДП – гр. Габрово, стопанисвани от ТП „ДГС Свищов” – гр. Свищов Дата и час на отваряне на офертите 17.03.2020 в 13:30 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/03/2020  (дд/мм/гггг)