BG-гр. Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050155

BG321, Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово ТП ДГС - Свищов, ул. Нове 18, За: Петя Вълкова - главен счетоводител, България 5250, гр. Свищов, Тел.: 0631 60703, E-mail: svishtov@scdp.bg, Факс: 0631 60219

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.scdp.bg/procedures.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2640 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на агротехнически услуги - Сеитба и жътва на царевица върху площ от 130 дка

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77100000

Описание:

Услуги, свързани със селското стопанство


Срок за получаване на офертите

16/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите - 17.03.2019 г. в 11:30 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

04/03/2020  (дд/мм/гггг)