Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-283

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, Ректорат НСA, За: инж Ивайло Филипов - ръководител отдел Капитално строителство, България 1700, София, Тел.: 02 4014380, E-mail: nsa.filipov@gmail.com, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Демонтиране на съществуващите асансьорни уредби, транспорт и депониране на отпадъци до съответното депо за такива, преработка на машинни помещения, строителни отвори врати и асансьорни шахти, проектиране, изработка, доставка, изграждане, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, съставяне на необходимите документи за узаконяване и пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на 2 броя нови вътрешни пътнически електрически асансьорни уредби, с горно машинно помещение, 7 броя спирки, 450 кг. товароподемност за 6 броя пътници, подробно описани в документацията за участие, която е неразделна част от настоящата обява и достъпът до която е свободен и неограничен на Профила на купувача на Възложителя http://www.nsa.bg/bg/page,1677.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42416100

Описание:

Асансьори за хора


Срок за получаване на офертите

17/03/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва в срок до 15:00 часа на 16.03.2020 г. да се запознаят предварително на място с обектите и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посоченото лице за контакт/.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/03/2020  (дд/мм/гггг)