Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис І № 2, За: Димитрина Маринова, България 9820, Смядово, Тел.: 0359 53512033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 0359 53512226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1710.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

20693 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът за възлагане на настоящата поръчка е "Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени маршрутни разписания от транспортната схема на Община Смядово". Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, е от датата на сключване на договора с изпълнител, до 31.12.2020 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

05/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 6 март 2020 г. в 11:00 часа в административната сграда на Община Смядово, находяща се на адрес: гр. Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово - "Профил на купувача".

Дата на изпращане на настоящата информация

02/03/2020  (дд/мм/гггг)