Версия за печат

BG-Мъглиж

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-01-16

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, Община Мъглиж, пл. Трети март № 32, За: Зорница Светославова, България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://maglizh.com/page/1524/Profil-na-kupuvacha.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

230224.54 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на СМР на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

09/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“, Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0004-C01/ 29.10.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 10.03.2020 г. - 11:00 часа Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община Мъглиж, адрес: гр. Мъглиж, пл. „Трети март” №32.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/02/2020  (дд/мм/гггг)