Версия за печат

BG-Мъглиж

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-01-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, Община Мъглиж, пл. Трети март № 32, За: Зорница Светославова, България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.maglizh.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://maglizh.com/page/1524/Profil-na-kupuvacha.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2302.25 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Консултантски услуги свързани с управлението на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

09/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“, Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0004-C01/ 29.10.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 10.03.2020 - 09:00 часа Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община Мъглиж, адрес: гр. Мъглиж, пл. „Трети март” №32.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/02/2020  (дд/мм/гггг)