Версия за печат

BG-село Кости

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540310

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Кости при Югоизточно държавно предприятие - гр. Сливен, ул. Хан Аспарух 1, За: Мария Велчева - юрист, България 8283, село Кости, Тел.: 0886 843613, E-mail: dgskosti@uidp-sliven.com, Факс: 0000 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/4005.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39830000

Описание:

Почистващи продукти


Срок за получаване на офертите

09/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място, дата и час на отваряне на офертите: В заседателната зала в административната сграда на ТП „ДГС Кости“ на 10.03.2020 г. от 10:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/02/2020  (дд/мм/гггг)