BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-266

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град, п.к.1700, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, За: Николай Янев – Ръководител Служба „Автотранспорт“, България 1700, София, Тел.: 0898 776627, E-mail: niki.yanev@abv.bg, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Поръчка е за доставка на нов неупотребяван лек автомобил тип седан, произведен след 01.01.2019 г. с технически характеристики, подробно описани в Приложение 1 към Документацията за участие – Техническа спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34111000

Описание:

Автомобили тип "седан" с 4 врати


Срок за получаване на офертите

09/03/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата, час и място на отваряне на офертите: 11.00 часа на 10.03.2020 г. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов” 21, НСА, Сграда Ректорат, ет.3, ст.301

Дата на изпращане на настоящата информация

26/02/2020  (дд/мм/гггг)