Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

45-15-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121805755

BG411, Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, ул. Дякон Игнатий, №9, За: Георги Христов, България 1000, София, Тел.: 02 9371095, E-mail: caa@caa.bg, Факс: 02980 5337

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.caa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.caa.bg/bg/procedures/13357.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

46800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Застраховане на служителите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА), както и на имущество на ГД ГВА, по обособени позиции както следва: обособена позиция № 1 „Застраховане на служителите на ГД ГВА с групова застраховка „Злополука“ и „Заболяване“ и застраховка „Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс“, обособена позиция № 2 Застраховане на пътните превозни средства на ГД ГВА със задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка „Каско“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000, 66514110, 66511000, 66516000

Описание:

Застрахователни услуги
Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства
Животозастраховане
Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства


Срок за получаване на офертите

06/03/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в гр. София, ГД”ГВА”, ул. “Дякон Игнатий“ № 9, ет. 4, зала 405, на 09.03.2020 г. от 10:30 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/02/2020  (дд/мм/гггг)