BG-Банско

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-00-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024663

BG413, Община Банско, пл. Никола Вапцаров № 1, За: Цветанка Обецанова - Началник отдел ОПП, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88650, E-mail: ts.obetsanova@bansko.bg, Факс: 0749 88633

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bansko.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bansko.bg/bg/Профил-на-купувача/Процедури-след-15-04-2016-г.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

51500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Банско: Обособена позиция 1 „PVC кош тип “Мева” с обем 120 литра”; Обособена позиция 2 „PVC контейнер тип “Ракла” с обем 1.100 литра”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет


Срок за получаване на офертите

06/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка в Общинска администрация – Банско, служба “Деловодство”, всеки ден от 8:00 часа до 17:00 часа до 06.03.2020г. Върху опаковката с офертата се посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; наименованието на поръчката. Отварянето на офертите ще се извърши на 09.03.2020 г, в 14:00 ч., в Заседателна зала на Община Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1, ет. 2. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците ще бъдат уведомени, чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/02/2020  (дд/мм/гггг)