Версия за печат

BG-Николаево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

26-00-43

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123116940

BG344, Община Николаево, ул. Георги Бенковски № 9, За: инж. Веселина Веселинова Василева, България 6190, Николаево, Тел.: 04330 2040, E-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net, Факс: 04330 2121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nikolaevo.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nikolaevo.net/bg/category/12/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-15.04.2016%D0%B3..html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

141666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на уличната мрежа в гр. Николаево, с. Едрево и с. Нова махала, община Николаево“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

06/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/02/2020  (дд/мм/гггг)