Версия за печат

BG-Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-15-03-02

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582200023

BG324, Районна здравноосигурителна каса, бул. България №36, За: Клавдия Георгиева, България 7200, Разград, Тел.: 084 611577, E-mail: razgrad@nhif.bg, Факс: 084 611566

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/2125.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

2083.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Строително-монтажни работи по подмяна на ламинат в сградата на РЗОК-Разград

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45432110

Описание:

Работи по поставяне на подови настилки


Срок за получаване на офертите

09/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Получаването, отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ППЗОП, от назначена от възложителя комисия. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/02/2020  (дд/мм/гггг)