BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1695

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010029

BG411, Главна дирекция Изпълнение на наказанията, бул. Ген. Николай Г. Столетов № 21, За: Тодор Мархолев; Николай Николов, България 1309, София, Тел.: 02 8139107; 02 8139219; 02 8139106, E-mail: lop@gdin.bg, Факс: 02 8139107; 02 8139257

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gdin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://justice.government.bg/home/index/1fc5d017-eca7-4f54-8b1d-765d9057e45a.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69499 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на суха екструдирана храна, необходима за служебните кучета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните служби“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15713000

Описание:

Готови храни за домашни любимци


Срок за получаване на офертите

26/02/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя. Оценката и класирането на участниците ще се извършва по критерия „най-ниска цена“. За изпълнител на поръчката се класира участника предложил най-ниска обща стойност за изпълнение на поръчката. На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП офертите на участниците ще бъдат отворени на открито публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Заседанието ще се проведе на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на офертите от 11:00 часа, в административната сграда на ГД "Изпълнение на наказанията", гр. София, бул. "Ген. Николай Г. Столетов" № 21.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/02/2020  (дд/мм/гггг)