Версия за печат

BG-Искър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

15-14-6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000413942

BG314, Община Искър, гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. Георги Димитров № 38, За: Теменужка Василева; Бистра Минковска, България 5868, Искър, Тел.: 0879 010314, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iskarbg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://iskarbg.nit.bg/sabirane-na-oferti-s-obyava/o-1-2020/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 - / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп – Изменение по чл. 154, ал.2 от Закона за устройство на територията”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


Срок за получаване на офертите

24/02/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

18/02/2020  (дд/мм/гггг)