Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-21838

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I №1, За: Стефан Кръстанов-по предмета на поръчката-тел:02 91451266; Виолина Стойнева-по процедурата-тел:02 91451438, България 1000, София, Тел.: 02 91451438, E-mail: publicprocurament@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2020-INV_1_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

57500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обособена позиция №1 Доставка на лицензии Symantec Protection Suite Enterprise Edition, License или еквивалент Обособена позиция №2 Абонамент за поддръжка на продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи Участниците в обществената поръчка трябва да предложат услуга, която отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1-2. Важно!!! Участниците следва да подават оферти единствено по обособена позиция № 2. Обособена позиция № 1 ще бъде възложена по реда валиден на индивидуалната й стойност (по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 57 500 (петдесет и седем хиляди и петстотин) лева без ДДС, разделена по обособени позиции, както следва: За Обособена позиция №1 - Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 8 400 (осем хиляди и четиристотин) лева без ДДС За Обособена позиция №2 - Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 49 100 (четиридесет и девет хиляди и сто)лева без ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48000000, 48700000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи
Софтуерни пакети за обслужващи цели


Срок за получаване на офертите

27/02/2020 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Удължаване се срока за събиране на оферти по обществената поръчка на основание чл.188, ал.2 от ЗОП с мотиви, че първоначално определения срок са постъпили по-малко от три оферти. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл. Княз Александър I №1 на 28.02.2020г. от 10 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/02/2020  (дд/мм/гггг)