Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-199

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, Ректорат НСA, За: Александър Тодоринов – Ръководител ЦИСТ, България 1700, София, Тел.: 0897 927938, E-mail: atodorinov@nsa.bg, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69982 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на компютри, принтери, скенери, мултифункционални устройства, мрежови и други устройства, разделени в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютри”, Обособена позиция № 2 „Доставка на принтери и скенери” и Обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови устройства и компоненти”. Подробно описание на количеството и вида на стоките предмет на доставка са посочени в Документацията за участие, която е неразделна част от настоящата обява и достъпът до която е свободен и неограничен на Профила на купувача на Възложителя http://www.nsa.bg/bg/page,1677.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000, 32400000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Мрежи


Срок за получаване на офертите

27/02/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/02/2020  (дд/мм/гггг)