Версия за печат

BG-ПЛОВДИВ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1-2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, 4000, За: инж. Володя Николов Каменов, България 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 00359 894337987, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=525.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии, по следните групи храни: № 1: Месо и месни продукти Група № 2: Мляко и млечни продукти Група № 3: Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти Група № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни Група № 5: Яйца и яйчни продукти Група № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Група № 7: Зеленчуци и плодове и продукти от тях Група № 8: Напитки

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

11/03/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците представят оферта за доставка на всички хранителни продукти от асортиментната листа на всяка от групите храни по Техническата спецификация. Представянето на непълно предложение, в което не се предлага доставка на някоя от групите храни или някой от хранителните продукти по спецификацията ще се приема за неподходяща оферта по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП и няма да бъде оценявано и класирано. Техническите и ценови предложения на участниците следва да са по утвърдените образци, попълнени съгласно указанията в Документацията за участие. Всички условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възлагането и изпълнението на поръчката, включително предвидената опция на поръчката и условията, при които тя може да се използва, са подробно разписани в Документацията за участие и останалите приложения към обявата, до които за заинтересованите лица е осигурен пълен, безплатен и неограничен достъп на на посочения в Раздел I.1) адрес на профила на купувача до определения краен срок за подаване на оферти. Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на23.03.2020 г. от 10:00 часа на адрес: гр. Пловдив, бул. "Марица" №26, Ректорат на Университета по хранителни технологии, Заседателна зала. В случай, че се наложи удължаване на срока за получаване на оферти по чл. 100, ал.12 от ЗОП, новите дата и час на отваряне на офертите ще бъдат оповестени с информацията за удължаване на срока.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/02/2020  (дд/мм/гггг)